Emilijan Josimović, reka Moravica i Vizija Sokobanje

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="5318" img_size="full"][vc_column_text]Prošlo je nekih četvrt veka od prošlog urbanističko-arhitektonskog konkursa sa temom sokobanjskog parkovskog kompleksa. Šta se u međuvremenu dogodilo sa našim tradicionalnim banjsko – turističkim centrom, osim što je stambena izgradnja prodrla u

5
(10)

Prošlo je nekih četvrt veka od prošlog urbanističko-arhitektonskog konkursa sa temom sokobanjskog parkovskog kompleksa. Šta se u međuvremenu dogodilo sa našim tradicionalnim banjsko – turističkim centrom, osim što je stambena izgradnja prodrla u “meko tkivo” zelenog pojasa Sokobanje, oko koga su devedesetih lomili koplja arhitekti – učesnici u tadašnjem osmišljavanju bolje budućnosti Banje? Umesto odgovora, evo novog izazova: Prošle, 2018-te godine, novi konkurs traži od struke nova rešenja za uređenje keja reke Moravice sa priobalnom zonom turističkog sadržaja u Sokobanji. Žiri je odabrao da prvu nagradu dodeli radu pod nazivom “VIZIJA 2030 EMILIJAN JOSIMOVIĆ”, koji predstavlja po rečima samih autora, “pretencioznu viziju Sokobanje čiji je cilj da vrati, kroz savremeni arhitektonski izraz, kosmopolitski duh koji je ovo mesto negovalo u prošlosti, kada je bilo stecište brojnih znamenitih ličnosti, drštvene elite, uključujući Emilijana Josimovića, prvog srpskog urbanistu, koji je upravo Sokobanju izabrao za svoj život u poznom periodu”.

 

Raspis ovog konkursa bio je povod da se materijalizuje jedna vizija koja će slikati istorijski narativ Sokobanje dug dva milenijuma, ovenčan prostornim, ali kulturnim razvojem ovog čarobnog mesta jezikom savremene arhitekture. VIZIJA 2030 je vizija Sokobanje budućnosti, kakvu nedavno usvojeni Plan generalne regulacije prostorno omogućava. Na žalost, ni jedan plan, pa ni ovaj nema ambiciju da rešava estetske, literarne, vizuelne, semantičke elemente razvijenog nasleđa Sokobanje. Sreća je da plan definiše detaljnu razradu ovog prostora kroz urbanističke projekte, te ostaje nada da će u ovaj prostor sa puno pažnje biti ugrađeno nasleđe prethodnih vekova u javnom prostoru koji je između ostalog predmet i ovog konkursa. Želja nas autora je da se kroz savremeni arhitektonski izraz istakne maksimalne potencijale usvojenog Plana ove zone. Ovaj rad je naša pretenciozna vizija Sokobanje za 2030. godinu. Cilj ove vizije je da unese kosmopolitski duh u Sokobanju – da vrati taj duh iz minulih vremena 19. veka, kao i perioda socijalizma, kada je bila stecište brojnih znamenitih ličnosti i društvene elite. Ovaj konkursni rad svojim naslovom daje omaž jednom Sokobanjcu – prvom srpskom urbanisti i prvom profesoru arhitekture u Srbiji, Emilijanu Josimoviću – čoveku koji je izradio prvi regulacioni plan Beogradske varoši u 19. veku. Što je za ovaj konkurs mnogo važnije – ovaj veliki um život je okončao daleke 1897. u Sokobanji, koju je izabrao za svoj život u poznom periodu čime je uz mnoge znamenite ličnosti dao svoj lični pečat da ovo malo turističko mesto danas ima istoriju kao malo koja varošica u Srbiji.

VIZIJA

VIZIJA 2030 ima za cilj da oživi celokupno bogato nasleđe minulih vremena kroz tretman mikroprostora, prožimanjem sadržaja u prostoru koji će večno otvoriti knjigu istorije mondenske banje dinastije Obrenović, ili prostora nadahnuda literarnih umetnika 20. veka kao što su Andrić, Sremac, Nušić, Selimović, bez ambicije za umanjenjem značaja vizantijskog i orijentalnog duha koji je prisutan u gradu i okolini.

 

VIZIJA 2030 –NOVI PROSTOR, VODA, ISTORIJA

1. VIZIJA 2030 nudi promenu percepcije o Sokobanji kao banji za lečenje pacijenata u turisticku destinaciju za odmor, oporavak, zabavu i razonodu.

2. Ova vizija kroz razvoj zone turističko hotelskih sadržaja na 57 hektara predlaže novu viziju i segmentaciju tržista:
– Business – 1-5%
– Leisure – 65% (slobodno vreme)
– MICE – 30+% (Meetings, incentives, conferences, exhibitions)

 

Ovaj projektni program kroz identifikaciju novog željenog gosta predviđa sezonu tokom cele godine

– Maj-Septembar; Decembar-Januar high season

– Februar-April & Oktobar-Novembar low season

 

VIZIJA 2030 na osnovu dominantnog Leisure turizma podrazumeva privlačenje ciljne grupe turista koji podrazumevaju promenu mesta, promenu pejzaža, promenu socijalnog okruženja, promenu kulturnog okruženja, i promenu sadržaja i ritma svakodnevne egzistencije.

1. Ovaj konkursni rad tretira predloženu prostornu celinu kao trenutno najznačajniji potencijal budućeg razvojnog prostora i novog Brenda Sokobanje.

2. Ovaj konkursni rad promoviše novo tržište visokog turizma čiji gost ima veću potrošačku moć, bolje navike, i daleko se čuje.

3. Ovaj konkurs je rezultat dublje analize i identifikacije odnosa trenutni gost – željeni gost

4. Ovaj konkurs je rezultat dublje analize infrastrukturnih potreba budude Sokobanje koja zahteva pravovremeno i celovito planiranje ovog važnog segmenta razvoja, posebno u neizgrađenom prostoru koji je predmet konkursa.

5. Koncept razvoja ovog područja zahteva velike i planske intervencije u prostoru koje podrazumevaju aktivno učešde lokalne samouprave, blagovremeno ukrupnjavanje i preparcelaciju zemljišta kojim će se na adekvatan način dobiti prostor za mogući razvoj Brenda visokog turizma.

6. Usvajanje osnovnog koncepta razvoja ovog prostora VIZIJE 2030 definisanjem velikih blokovskih hotelskih, turističko – apartmanskih i javnih komplementarnih sadržaja zagarantovano je očuvanje jedinog prostora koji je dvadeseti vek sačuvao za nove vizije razvoja Sokobanje kao jednog od najvedih srpskih brendova turizma. Ovakvim tretmanom svaki blok postaće predmet javnog interesa jer izgradnja na ovom prostoru mora biti predmet delovanja ozbiljnih stručnih timova, ozbiljnih investitora, šire lokalne zajednice uz stručnu podršku državnih institucija.

 

VIZIJA 2030 nije samo prostorna koncepcija Sokobanje, već vizija koju smatramo da je neophodno pretočiti kroz jedinstveni masterplan područja, te ga predlažemo na usvajanje, ili bar kroz individualna idejna rešenja koja će pre usvajanja svakog urbanističkog projekta tretirati odnos prema celokupnom ovom području.

 

To podrazumeva da će usvojeni urbanistički parametri biti samo jedan obavezujući segment verifikacije planiranih rešenja, dok drugi segment provere podobnosti idejnih rešenja mora biti definisan značajnim radom Planske komisije i javnog mnjenja, ili čak podzakonskim aktom lokalne samouprave (npr. Komisija za estetsko vrednovanje idejnih rešenja prostora priobalja i drugih ambijentalnih celina), ili koja će uzeti u obzir prilikom usvajanja tehničkih rešenja celovitu sliku koncepta razvoja odnosno VIZIJE 2030.

 

Vizija Sokobanje 2030. godine ne može biti defragmentisana na objekte i urbanističke parametre iz plana. Usvojeni Plan generalne regulacije Sokobanje je dobra osnova koja dozvoljava razvoj vizija, ali istovremeno i daje trenutno previše slobode investitoru da tretira male prostore isuviše autonomno. Sa druge strane zona mešovitog stanovanja koja okružuje ovu zonu skoro sa svih strana, daje velike mogućnosti razvoja turističkih sadržaja pa ovime nije ograničena defragmentisana gradnja turističkih kapaciteta. Zato insistiramo na usvajanju jedinstvenog koncepta sa makroblokovima – objektima i kompleksima na velikim objedinjenim parcelama, koje će uvesti kosmopoliski duh i formirati novi brend.

VODA

Voda je resurs koji nestaje. Budućim rešenjem VIZIJA 2030 podrazumeva zadržavanje vode u urbanoj sredini Sokobanje, oživljavanje odnosno vraćanje značajnih sadržaja na vodi (na mestu letnje pozornice nekada je bila turistička atrakcija vožnja čamcima).

 

 

VIZIJA 2030 predviđa formiranje akvatorija reke Moravice u zoni predmetnog područja. Ova ideja podrazumeva izuzetno ozbiljna tehnička rešenja koja će omoguditi formiranje značajnih vodenih površina za korišćenje u turističke svrhe. U okviru konkursa ova ideja je rešena na nivou koncepta i podrazumeva proveru mogućnosti izgradnje nekoliko brana i mini- prevodnica za plovidbu turističkih čamaca tokom cele godine. Ovo je izuzetno važan potencijal i smatramo da silazak Sokobanje na reku Moravicu bez ozbiljnih hidrotehničkih konstrukcija koje bi omogućile stalan vodostaj u predmetnom području ne bi imao nikakvog smisla imajući u vidu da je tokom letnje sezone reka Moravica bez vode.

 

VIZIJA 2030 podrazumeva pored uređenja rečnog korita, izgradnju objekata opste namene koji imaju za zadatak uređenje režima rečnog korita i njegovog najekonomičnijeg korišćenja (brane,nasipi,kejski zidovi, mini prevodnice i kanali). U tom smislu izrađena je analiza nivelete rečnog korita celom dužinom i određen vodostaj kao i mesta izgradnje ustava, odnosno po potrebi mini-prevodnica zbog razlike u vodostaju.

Ovim tehničkim rešenjem omogućena je plovidba manjim turističkim plovilima od zone gradskog parka uzvodno do fabrike za preradu vode i nizvodno do novog kolskog mosta. Nizvodno od novog mosta za kolski saobradaj omogućena je plovidba manjih čamaca povezanih sa sistemom kanala u okviru zatvorenog etno turističkog kompleksa visoke kategorije.

 

Ove dve zone povezane su kanalom na desnoj obali reke Moravice i moguć bi bio preko ovog kanala prelazak uzvodno / nizvodno. Deo ovog kanala kao atrakciju može koristiti tok u dva smera, zavisno od vodostaja rečnog korita. Na osnovu prvih analiza bez promene geometrije već regulisanog gornjeg toka reke, akumulacija rečnog korita “gornjeg sliva” varirala bi od najviše tačke 294m n.v. do 292m n.v. dok bi akumulacija “donjeg sliva” bila na koti 288,50m n.v.

 

 

 

Predlog rešenja je dat grafički kroz podužni i poprečni presek. Najvažniji zaključak je da je na ovakav način moguća regulacija reke u cilju obezbeđivanja dugoročnog korišćenja voda u kotlini reke Moravice. Vremenom ovaj sistem bi mogao da se razvije nizvodno u cilju raznovrsnog privrednog razvoja.

Kliknite na zvedicu za ocenu

Prosečna ocena za ovaj članak: 5 / 5. Broj ocena: 10

Trenutno nema ocena! Budite prvi koji će dati ocenu.

office@koloseummagazin.rs

NEMA KOMENTARA

POSTAVITE KOMENTAR